תקנון אחריות למחיר הנמוך

הגדרות

"מפעילת האתר" שופמיינד בע"מ
"האתר" https://www.wallashops.co.il
"לקוח" מי שירכוש מוצר באמצעות האתר
"מוצר" מוצר המשתתף המסומן בדף המכירה
"מועד ביצוע ההזמנה" מועד ההזמנה כפי שנרשם בשרתי מפעילת האתר.
"תנאי השימוש" תנאי השימוש של האתר

תקופת ההטבה

ההטבה תערך על ידי שופמיינד בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע על כך מראש ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בצרכן שרכש מוצר בטרם הפסקת ההטבה.

 1. התחייבות מפעילת האתר
  מפעילת האתר מתחייבת, כי כל מי שירכוש מהאתר מוצר כהגדרתו לעיל במהלך תקופת ההטבה יהנה מאחריות למחיר הזול בכפוף לתנאי המפורטים בתקנון זה.
  האחריות למחיר הזול תוענק למשתמש שביצע הזמנה באמצעות האתר בלבד, ובאמצעות המוקד הטלפוני של מפעילת האתר
  האחריות למחיר הינו בהשוואה למחיר מוצרים זהים באתרי אינטרנט ישראלים בלבד.
  האחריות למחיר לא תחול על הטבות ומבצעים מטעם מועדוני לקוחות (לרבות חברות כרטיסי אשראי) או מועדוני צרכנות סגורים.
 2. תנאי לקבלת האחריות למחיר הזול
  על מנת לקבל את האחריות למחיר הזול, הלקוח נדרש לעמוד בכל התנאים המצטברים, כמפורט להלן:
  • מוצר זהה. דגם ומפרט.
  • יבואן זהה.
  • משווק מורשה מטעם היבואן
  • תקופת אחריות זהה.
  • פריסת תשלומים זהה.
  • מועד משלוח זהה או קצר יותר מזה שפורסם באתר.
  • שיטת משלוח זהה.
  • מוצרים נלווים זהים -ככל וקיימים מוצרים נלווים במוצר.
  • צילום עמוד המכירה בו מוצע מוצר במחיר נמוך יותר

  הלקוח מילא את כל השדות המפורטים בטופס הבקשה בתוך עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה (להלן: "הבקשה").
  מובהר כי על הלקוח לתעד את עמוד המכירה בו הוצע מוצר במחיר זול מזה שנרכש באתר ויציגו למפעילת האתר ככל ויידרש לכך. התיעוד יכלול את כל הפרטים המפורטים לעיל (סע' 2א2 לתקנון זה על תתי סעיפיו)
  מפעילת האתר תבדוק את הבקשה בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשתה וככל ויוחלט כי היא עומדת בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, הלקוח יזוכה בתוך 10 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה, באותה בדרך בה בוצעה ההזמנה.
  החלטת מפעילת האתר בקשר לבקשה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

 1. כללי
  תקנון זה בה בנוסף על האמור בתנאי השימוש ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש של האתר, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
  רישומי מפעילת האתר , מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם לחברה.
  מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט שבמחוז המרכז תהייה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה הקשורה עם הוראות תקנון זה.