"מפעילת האתר" שופמיינד בע"מ
"האתר" www.wallashoops.co.il
"לקוח" כל מי שנרשם לאתר או ביצע רכישה באמצעותו.
"שופס!פלוס" מועדון חברים המופעל על ידי מפעילת האתר.
"חבר מועדון" כל מי שהצטרף בתשלום למועדון שופס!פלוס.
"תנאי שימוש" תנאי השימוש של האתר
הצטרפות לשופס!פלוס
 1. כל לקוח רשאי להצטרף לשופס!פלוס בתנאים המפורטים להלן בתקנות זה ובתנאי השימוש של האתר, למעט מי שביטל את חברותו בשופס!פלוס ב-3 החודשים שקדמו למועד בקשת ההצטרפות.
 2. הצטרפות לשופס!פלוס תעשה באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני של מפעילת האתר 09-9608000 ו/או באמצעות עמוד המועדון ו/או במהלך ביצוע הזמנה.
 3. הצטרפות לשופס!פלוס כרוכה בתשלום דמי חבר חודשיים בסך של 9.90 ₪ בכל חודש (להלן: "דמי חבר").
 4. דמי החבר ישולמו באמצעות כרטיס אשראי אשר יחויב על ידי מפעילת האתר אחת לחודש בתאריך זהה. בכל חודש לאחר החיוב תישלח חשבונית לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי הלקוח במועד הצטרפותו לשופס!פלוס.
 5. עם ההצטרפות למועדון מאשר הלקוח למפעילת האתר לשלוח אליו הודעות פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
ביטול חברות בשופס!פלוס
הלקוח רשאי לבטל את חברותו בשופס!פלוס בכל עת וללא כל תשלום, באמצעות פניה למוקד יועצי הקניות האישיים 053-4366460 או באמצעות האתר – לעמוד ביטול החברות
 1. מפעילת האתר תבטל את תשלום דמי החברה בתוך 24 שעות ממועד קבלת בקשת הביטול ולאחר מועד זה לא יחויב הלקוח בדמי חבר. על האמור, הטבות המועדון יישארו בתוקף עד לסיום תקופת החברות המועדון, קרי עד לסיום החודש עבורו שולמו דמי החבר.
 2. מובהר למען הסר כל ספק, כי ביטול החברות במועדון הלקוחות אינה מבטלת את החברות ברשימת התפוצה של מפעילת האתר.
 3. לאחר ביטול החברות, יהיה ניתן להצטרף למועדון שוב לאחר תקופה של 3 חודשים.
הטבות שופס!פלוס
 1. לקוחות שופס!פלוס יהיו זכאים להטבות שיעודכנו מעת לעת על ידי מפעילת האתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית.
 2. מפעילת האתר רשאית להגביל את ההטבות ו/או להתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. ההטבות ניתנות למימוש אונליין בלבד באתר החברה. לא ניתן לממשן בסניפי אילת.
 4. הטבת כסף מתנה בסך 20 ש"ח בכל חודש ניתנת למימוש רק ברכישת מוצר מעל 20 ש"ח.
 5. משלוחים חינם ינתנו על אלפי מוצרים המסומנים באתר. הסימון יופיע בתווית כחולה או כתומה בעמוד המוצר הרלוונטי.
 6. החזרות חינם ינתנו על אלפי מוצרים המסומנים באתר, בהתאם לתנאי חוק מדיניות החזרות וביטולים. הסימון יופיע בתווית כחולה או כתומה בעמוד המוצר הרלוונטי.
כללי
 1. תקנון זה בה בנוסף על האמור בתנאי השימוש ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש של האתר, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 3. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.
 4. רישומי מפעילת האתר, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם למפעילת האתר.
 5. על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט שבמחוז המרכז תהייה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה הקשורה עם הוראות תקנון זה.