שירות ומכירה 6802*
וואלה! פרינט וואלה! אילת
   לכל התוצאות
   חיפושים אחרונים
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   חיפושים מומלצים
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   סל קניות(0 פריטים)
   אולטרה V5 דייסון
   149
   + -
   סה"כ לתשלום
   149
   מעבר לקופה

   1.1.24

   תנאי השימוש באתר "וואלה שופס" החברה(להלן: "התקנון")


   לקוח יקר!

   "וואלה שופס" הינו אתר סחר אלקטרוני המשמש למכירת מוצרים ושירותים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים, המתופעל ע"י היי ביז בע"מ מספר ח.פ. 514231075 (להלן: "האתר", "החברה" בהתאמה). החברה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה באמצעות האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר (להלן: "תנאי השימוש"). גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעותו ו/או כל שימוש אחר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים וההוראות בתנאי שימוש אלה,  כפי שיתעדכנו מעת לעת. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש מעת לעת, שכן עשויים לחול בהם שינויים ללא הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש כאמור- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. השימוש באתר וביצוע של כל פעולה בו, לרבות גלישה, רכישה וכדומה, הינם באחריות המשתמש.

   1. כללי

    1. הגדרות 

   "לקוח" - הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, ובכלל זה מבצע רכישה באתר, מבקר, גולש ו/או כל שימוש אחר באתר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת .  

   1. תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. 

   2. תנאי השימוש שלהלן חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על תנאי השימוש ולא לגרוע מהם. 

   3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש חלה, בכל עת, על הלקוח בלבד. 


   1. תנאי השתתפות

    1. לקוח רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן: 

     1. מבצע הפעולה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו. 

     2. מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. 

     3. מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל. 

    2. הלקוח אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. הלקוח אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. הלקוח אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי החברה. 

    3. הלקוח אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום הלקוח עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר. 

    4. לקוח לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם. 

    5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה באתר ו/או למנוע מלקוח ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:


   1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. 

   2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש. 

   3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון. 

   4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו. 

   5. המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי. 

   6. הרכישה שביצע הלקוח אינה רכישה לצרכי שימוש עצמי. ויובהר: רכישה מהאתר לצורך מכירה לאחר אסורה בהחלט ותבוטל על ידי החברה!

   7. היעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי להשלמת ביצוע פעולת הרכישה. 

   8. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, כאמור בסעיף 8.6 להלן;


   1. במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף 2.5,  הודעה על כך יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת ברישומי הלקוח במערכות החברה.   1. פרטי הלקוח 

    1. בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב הלקוח להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו-כן, לעיתים יידרש הלקוח למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי החברה ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר. 

    2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז- 1977 והיא אסורה מכל וכל. החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו ו/או שעלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה. 

    3. בעלי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של הלקוח. 


   1. הצגת ההצעות למשתתפים

    1. החברה תציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות ללקוחות, בתחומים שונים (להלן: "ההצעה/ות"), וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שהיא תמצא לנכון מעת לעת. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג ללקוחות וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות. 

    2. עבור כל מוצר/שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של ספק המוצר/ השירות, תיאור המוצר/ השירות המוצע למכירה, לרבות מפרטים (בהתאם לצורך), מחיר המכירה, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה"). 

    3. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין במפורשת אחרת בהצעה. 

    4. החברה מפרסמת באתר את ההצעות ו/או דפי המכירה של ספקים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד וללקוח לא תהיה כל טענה נגד החברה בקשר עם נכונות המצגים. 

    5. בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, לרבות לגבי אופיים ו/או טיבם ע"י החברה. 


   1. שירותים נוספים באתר

    1. שוברי וואלה פרינט 


   1. מבין ההצעות המוצגות באתר, החברה עשויה להציע גם שוברים דיגיטליים מסוגים שונים, לרבות שוברי "וואלה פרינט" (להלן: "השוברים"). 

   2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, הרכישה והשימוש בשוברי וואלה פרינט כפוף לתקנון אתר "וואלה פרינט" , המצוי בכתובת https://www.wallaprint.co.il

   3. במכירה שבה מוצעת כמות קבועה או עד גמר המלאי של שוברים, בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה ובשוברים, החברה תהא רשאית בכל עת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של השוברים ובלבד שמספרם לא ירד מתחת למספר השוברים הראשוני שפורסם בדף המכירה.  

   1. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש במסגרתה יוכל הלקוח לממש את השובר (להלן: "תקופת המימוש"). באחריות הלקוח או האוחז בשובר לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. 

   2. לאחר השלמת הזמנת שובר, השובר ישלח אל כתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. 

   3. לצורך מימוש השובר, הלקוח או האוחז בשובר יזין את הקוד המופיע על גבי השובר, או יציגו בפני הספק/בית העסק והכל בהתאם לקבוע בתקנון באתר "וואלה פרינט" בכתובת:  https://www.wallaprint.co.il/ ולהנחיות שיופיעו על גבי השובר. למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר בודד, הלקוח יהא רשאי לעשות שימוש חד פעמי בשובר.  

   4. אלא אם צוין אחרת בדף המכירה ו/או בשובר, מימוש השובר ייעשה במישרין על ידי הלקוח בבית העסק לצורך קבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכספית הכלולים בשובר.

   5. לקוח אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את השובר בתקופת המימוש, יאבד את זכאותו לקבלת השירות ו/או המוצר ו/או ההטבה הכלולים בשובר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש, במלואו ו/או בחלקו, בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור לעיל ולהלן. 

   1. מכירה אישית 

   5.2.1 במכירה אישית תציע החברה ללקוח מוצרים במחיר אשר ייקבע מראש על ידי החברה ושלא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי החברה ביחס לכל מכירה בנפרד ויפורסם בדף המכירה (להלן: "מחיר מכירה אישית"). 

   1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר מכירה אישית שונה בין לקוח ללקוח ובכלל זה יכול שמחיר המכירה האישית יושפע ממספר התשלומים בהם הציע כל לקוח לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת המכירה אישית. למען הסר ספק, מחיר המכירה האישית יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.

   2. לקוח שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית יגיש הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע בדף המכירה האישית הרלוונטית. ההצעה כאמור תכלול את המחיר שהלקוח מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל לקוח תינתן האפשרות להגיש, עד חמש הצעות כאמור לרכישת אותו מוצר ו/או שירות המוצעים באותה מכירה אישית (להלן: "מספר ההצעות המותרות"), ואולם החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה אישית ו/או לקוח כי מספר ההצעות המותרות באותה מכירה אישית ו/או על ידי אותו לקוח יהיה גבוה יותר.

   3. הגיש לקוח הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו הייתה נמוכה ממחיר המכירה האישית, לא יזכה הלקוח במוצר ו/או בשירות המוצעים. לקוח שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהגיש הצעות עד למספר ההצעות המותרות שנקבע לגבי אותו לקוח ו/או אותה מכירה אישית, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.

   4. הלקוח מאשר בזאת לחברה לפנות אליו באמצעות הטלפון ולהציע לו לרכוש את המוצר ו/או השירות בו התעניין. פנייה כאמור תתבצע בהקדם האפשרי ממתן ההצעה האחרונה במכירה האישית בה התעניין הלקוח.

   5. הגיש הלקוח במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות המוצע בסכום השווה או הגבוה ממחיר המכירה האישית שנקבע לגבי אותה המכירה, תתקבל הצעתו, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שהוצעו על ידי הלקוח.

   6. לאחר אישור ההצעה שהוגשה על ידי הלקוח במכירה האישית, החברה תיצור קשר עם הלקוח, באמצעות הטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בהתאם לשיקול דעתה, לצורך השלמת ההזמנה ומסירת אמצעי תשלום. יודגש, כי תנאי מוקדם לקבלת הצעתו של לקוח במכירה אישית הוא שהלקוח עמד בהוראות תקנון זה.

   7. ביטול הצעה זוכה ע"י הלקוח ייעשה בהתאם לתנאי ביטול ההזמנה המפורטים להלן בתקנון זה.

   1. תשלום

    1. חיוב לקוח בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי. 

    2. במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם הלקוח ריבית כחוק. 

    3. רק "אישור הזמנה" בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הלקוח באתר ובאמצעותו, יהוו ראייה מכרעת לנכונות האמור בהם. 

    4. פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה על ידי הלקוח. מועדי המשלוח ייספרו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי בלבד. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא החברה זכאית לבטל את הזמנתו.    1. אספקת המוצרים

    1. האחריות לאספקת המוצרים ו/או השירותים מוטלת על הספקים בלבד. הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת, בישראל בלבד, שמסר הלקוח בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר. 

    2. הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי. 

    3. אספקת המוצרים באמצעות שירות המשלוחים ו/או ההובלה של הספקים תהיה בהתאם לתנאים ולמדיניות של אלה. 

    4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי המוגדרים ו/או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך אשר יתואם עמו מראש. 

    5. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. "הובלה חריגה" משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח, לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או הובלה לקומה שאינה קומת הכניסה בבית צמוד קרקע. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם לתקנון הספק הרלבנטי. 

    6. למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר לבית הלקוח אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ השירות. 

    7. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל לקוח. 

    8. זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שנקובים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (קרי ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד). 

    9. לקוח שבחר באופציה של איסוף עצמי (ככל שאיסוף עצמי כאמור היה אפשרי ביחס למוצר שרכש) יבצע איסוף עצמי תוך 21 ימים ממועד אישור ההזמנה או ממועד ביצוע התיאום עם הספק- לפי המאוחר מבניהם. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד למועד האמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש. 

    10. בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר. 

    11. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או הרכישה.    1. אחריות בגין מוצרים/ שירותים

    1. החברה איננה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש, החברה אינה אחראית למתן השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאספקתם, לאחריות בגינם, לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין כל האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים, גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון
     (של ספק כלשהו). 

    2. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת- אחריות זו תחול על הלקוח בלבד ועל חשבונו.

    3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.1 לעיל, החברה אינה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה בנסיבות של "כוח עליון" ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון: שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכות מחשוב, טלפון ו/או שירותי האינטרנט וכיו"ב. כמו כן, עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה בשל ריבוי הזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים באתר. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה ו/או לספקים, ינקטו החברה ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה.

    4.  במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

    5. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצגים באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים ו/או השירותים לאחר המכירה,  נמסרו לחברה על ידי הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר, כי אלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

    6. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו ו/או במחיריהם, לא יחייב הדבר את החברה והחברה תהיה רשאית לבטל את העסקה בגינה נפלה טעות הקולמוס. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,  חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.


   1. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו

    1. ככלל, הרוכש רשאי לבטל כל עסקת רכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וזאת, למעט שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.

    2. תנאי ביטול במקרים ספציפיים:


   סוג הממכר


   תנאי הביטול


   מוצר


   מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק. 


   שירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי


   בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.


   שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל 


   בהתאם למדיניות הספק הספציפי.
   לתשומת ליבכם! לעיתים מדיניות הספק לא מאפשרת ביטול כלל.


   שירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי


   בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.


   מנוי למכון כושר


   בכל עת, בכפוף לתשלום דמי מנוי ו/או דמי ביטול כמפורט בסעיף 8.7 להלן. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום 30 ימים ממועד מסירת הודעת ביטול בכתב.


   טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הרוכש בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהרוכש פתח את אריזתם המקורית


   לא ניתן לבטל את העסקה   1. הודעת ביטול


   1. הודעה על ביטול עסקה (להלן: "הודעת ביטול"), אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש, תימסר לחברה באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח פקס למס' 074-7223650 בדואר רשום לכתובת: רח' רפפורט 3, ת.ד. 56 ,כפר סבא 4465141 / משלוח הודעה דרך צור קשר / בטלפון שמספרו: 6802* בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של החברה, המצוי בכתובת: www.wallashops.co.il

   2. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הלקוח+ מס' תעודת הזהות שלו+ מס' ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל לא תטופל. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם ללקוח עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים. 

   3. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה הלקוח יידרש למסור לנציג את שמו+ מס' תעודת הזהות שלו+ מס' ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה הלקוח מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון. 

   4. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר החברה- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 8.2 לעיל). במידה שהלקוח לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.


   1. תוצאות ביטול עסקה ע"י לקוח עקב פגם/ אי התאמה (בין המוצר/ שירות לבין הפרטים שנמסרו אודותיהם)/ אי אספקה במועד-


   1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הלקוח יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם הלקוח בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והחברה/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.
   1. תוצאות ביטול עסקה ע"י לקוח מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד/ פגם)-


   1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הלקוח יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם הלקוח בגין המוצר/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם.

   2. "מחיר העסקה" הינו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה, התחייבות של החברה בשל דמי הובלה, משלוח, אריזה, כל הוצאה או התחייבות אחרת של החברה בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

   3. במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח ללקוח (בין שהמוצר הגיע אל הלקוח ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף ללקוח תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה  ללקוח- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הלקוח.

   1. ביחס למוצרים שבהם החברה מוגדרת כ"ספק" המוצר בדף המכירה- בכל מקרה של ביטול עסקה בנסיבות כאמור בסעיף 9.5 זה- על הלקוח להחזיר את המוצר למקום עסקו של החברה- רח' רפפורט 3 , כפר סבא.

   2. החברה ו/או הספק רשאים לתבוע את נזקיהם במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

   3. תוצאות ביטול מנוי למכון כושר (עסקה לתקופה קצובה מסוג מנוי למכון כושר):

    1. שים לב! האתר ממליץ לך לקרוא היטב, טרם ביצוע הרכישה, את תקנון מכון הכושר הספציפי שבו אתה מעוניין לרכוש מנוי ולעמוד על תנאיו, לרבות תנאי ביטול המנוי. התקנונים מפורסמים  לנוחיותך בעמודי המכירה של המכונים השונים באתר.

    2. במקרה של ביטול מנוי, הספק ישיב למשתתף את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה, ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי הוא לגבות את כל התשלומים כמפורט להלן בלבד:

     1. דמי מנוי- החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש למשתתף בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.

     2. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד למועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי ובלבד שהספק גילה למשתתף בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי ובכל מקרה, דמי הביטול יהיו מוגבלים לסכומים כמפורט בטבלה שלהלן:


   מועד הביטול


   דמי הביטול שייגבו מהרוכש


   בשליש הראשון של תקופת המנוי


   25% מהתמורה או הסכום שהיה על המשתתף לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.


   בשליש השני של תקופת המנוי


   20% מהתמורה או הסכום שהיה על המשתתף לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.


   בשליש השלישי של תקופת המנוי


   17% מהתמורה או הסכום שהיה על המשתתף לשלם עד לתום התקופה (לולא הביטול)- לפי הנמוך מביניהם.
   1. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר

   1. בכל מקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת "כוח עליון", כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, מגיפה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה, החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם, ו/או להפסיק את פעילות האתר.

   2. כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ואולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה ללקוח ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות הספק באותה העת, להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

   3. במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שירות ו/או בכל תוכן אחר, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.


   1. אחריות לתפעול האתר

    1. החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי  התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.

    2. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י לקוחות באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

   2. פרטיות

    1. שם הלקוח והסיסמא האישית נועדו לשימוש הלקוח בלבד. הלקוח נדרש לשמור על סודיותם. בחר הלקוח להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם הלקוח והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת הלקוח. ובכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות הלקוח שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם הלקוח ובסיסמתו האישית.

    2. מדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת במסגרת עמוד הכניסה הראשי לאתר (לצד תקנון -תנאי השימוש) מהווה חלק בלתי-נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"). באחריות הלקוח לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.- 

    3. מובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר לא חלה על אתרים של ספקים ו/או מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אחרים, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעה על ידם .


   1. קישורים באתר וקישורים אל האתר

    1. האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה לאותם מקורות אחרים.

    2. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל לקוח להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

    3. החברה אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.

    4. כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין הלקוח לבין הגורם החיצוני. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.

    5. הלקוח רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. הלקוח אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים ללקוחות באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.

    6. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.


   1. בעלות וזכויות יוצרים

    1. תנאי השימוש מעניקים ללקוח הרשאה להשתמש באתר על- פיהם בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ייוותרו בכל עת בבעלות החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם.

    2. האתר, על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לספקים ו/או למי מטעמם. 

    3.  אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, הלקוח אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. הלקוח אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

    4. הלקוח אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של החברה אשר תינתן בכתב ומראש.

    5. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. הלקוח אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של החברה ו/או של הספקים ו/או המפרסמים ו/או מי מטעמם.


   1. פינוי פסולת אלקטרונית

   תקנון פינוי פסולת אלקטרונית, בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה- 2012 "(להלן: "החוק לטיפול סביבתי"), מצוי באתר. 


   1. דין ומקום שיפוט

    1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.

    2. לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש שלעיל או הנוגעת להם.


   פרטי התקשרות עם החברה:

   היי ביז בע"מ

   ח.פ  514231075 

   כתובת לפניות: רח' רפפורט 3, ת.ד. 56 ,כפר סבא 4465141

   פקס: 074-7223650


   ליצירת קשר